Експертна спеціальність 13.9 «Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності»

Орієнтовний перелік вирішуваних запитань:

 • Який розмір збитків (матеріальної шкоди) завдано правовласникові / ліцензіатові (вказати найменування правовласника / ліцензіата) внаслідок неправомірного використання торговельної марки (вказати № свідоцтва України або № за міжнародною реєстрацією) на продукції (товарі), виявленій внаслідок процесуальної дії (вказати) за адресою: (вказати) станом на (вказати дату) / за період (вказати період)?
 • Який розмір збитків (матеріальної шкоди) завдано правовласникові (вказати найменування) внаслідок неправомірного використання комерційного (фірмового) найменування (вказати) на продукції (товарі), виявленій внаслідок процесуальної дії (вказати) за адресою: (вказати) станом на (вказати дату) / за період (вказати період)?
 • Який розмір збитків (матеріальної шкоди) завдано правовласникові / ліцензіатові (вказати найменування) внаслідок неправомірного розповсюдження (вказати територію) передач (програм) організацій мовлення (вказати назви) за технологією (конкретизувати технологію розповсюдження) за період (вказати період)?
 • Який розмір збитків (матеріальної шкоди) завдано авторові / ліцензіатові (вказати П.І.Б. автора / авторів або найменування суб’єкта господарювання) внаслідок неправомірного розповсюдження (вказати спосіб розповсюдження) твору / творів (вказати назви) за період (вказати період)?
 • Який розмір винагороди підлягає сплаті виконавцю (вказати П.І.Б. / найменування виконавця) твору (вказати назву) на підставі умов договору (вказати реквізити) за період (вказати період)?
 • Який розмір відрахувань підлягає сплаті імпортером обладнання (вказати найменування імпортера) ОКУ (вказати найменування організації) внаслідок імпорту обладнання (вказати реквізити ВМД / іншого первинного документа) станом на (вказати дату)?
 • Який мінімальний розмір авторської винагороди (роялті, відрахувань) має сплатити видавець (вказати найменування) автору (вказати П.І.Б.) твору / комп’ютерної програми (вказати найменування та реквізити свідоцтва, за його наявності) за період (вказати період)?
 • Яка ринкова вартість майнових прав на ОІВ (вказати повну назву об’єкта та реквізити охоронного документа, за його наявності) станом на дату (вказати дату)?

Не входить в межі компетенції судового експерта визначення осіб, які завдали матеріальної шкоди (збитків) правовласникові (ліцензіатові) ОПІВ;

Розмір матеріальної шкоди (збитків) розраховується на визначену ініціатором судової експертизи дату (у кримінальних провадженнях – на визначену дату правопорушення);

Якщо у запитанні не вказується вид вартості, який необхідно розрахувати, у відповідності на чинного законодавства визначається ринкова вартість;

Узагальнений перелік документів, які підлягають дослідженню судовим експертом:

 1. для розрахунку матеріальної шкоди (збитків), нанесеної внаслідок неправомірного використання ОПІВ – засобів індивідуалізації (торговельних марок, комерційних (фірмових) найменувань тощо):
  документ, що засвідчує майнові права на ОПІВ – торговельну марку, комерційне найменування (свідоцтво, виписка з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, роздруківка з БД СІС НОІВІ, роздруківка з БД Madrid Monitor, статутно-реєстраційні документи, договір про передання виключних майнових прав на ОІВ тощо);

  документ, що засвідчує право користування ОПІВ (довіреність, ліцензія, ліцензійний договір, договір комерційної концесії, дистриб’юторський договір, відомості про наявність / відсутність ліцензійних договорів з третіми (або будь-якими) особами);
  документ, що свідчить про виявлення в продукції (товарах) зі спірними (сумнівними) позначеннями, зокрема, на її упакуванні (на етикетці), ознак фальсифікації (висновок спеціаліста, висновок експерта тощо);
  висновок експерта про виявлення схожості / тотожності позначень, що містяться на продукції (товарі), зокрема, на її упакуванні (на етикетках), з відповідною торговельною маркою / комерційним (фірмовим) найменуванням на стільки, що можна їх сплутати;
  інформація про кількість виявленої продукції, зокрема контрафактної, з сумнівним позначенням (протокол обшуку, протокол огляду, заява правовласника / його представника про вчинення правопорушення, первинні документи щодо придбання товару зі спірними (сумнівними) позначеннями тощо);
  цінова інформація на оригінальну продукцію з ОПІВ (прайс-листи виробника оригінальної продукції, рахунки, довідки тощо);
  документ, що містить розмір частки, яка визначає прибутковість використання торговельної марки – роялті, від очікуваного доходу правовласника від реалізації оригінальної продукції з використанням такої торговельної марки (ліцензії, ліцензійні договори, витяги з Licensing Royalty Rates тощо).

 2. для розрахунку матеріальної шкоди (збитків), нанесеної внаслідок неправомірного використання об’єктів авторського права та суміжних прав:
  документ, що засвідчує майнові права на ОПІВ (свідоцтво, авторський договір, договір про розподіл майнових прав на службовий твір тощо);
  документи про надання дозволу / прав на використання ОПІВ, про відчуження (передачу) майнових прав на ОПІВ (ліцензійний договір, ліцензія на використання творів, договір про передання виключних прав інтелектуальної власності, агентські договори, договори з ОКУ та ін.);
  документи про виявлення порушення при використанні об’єктів авторського права та суміжних прав (заява автора / його представника, протокол обшуку, протокол огляду тощо);
  документи про спосіб неправомірного використання об’єктів авторського права та суміжних прав (висновки спеціаліста, висновки експерта тощо);
  відомості про доходи, які автор (ліцензіат) отримував / отримує за звичайних обставин, якщо його права не порушуються (ліцензійні договори, калькуляційні розрахунки тощо).

 3. щодо розрахунку ринкової вартості майнових прав на ОПІВ:
  документ, що засвідчує майнові права на ОПІВ (свідоцтво, патент, договір про відчуження (передачу) майнових прав на ОПІВ тощо) на дату оцінки;
  первинні документи про оплату за реєстрацію ОПІВ, витрати на його створення і рекламу продукції / послуг;
  документ з описом правовласника (ліцензіата) ОПІВ та бізнес-планом його розвитку на дату оцінки;
  фінансова звітність правовласника (ліцензіата) на дату оцінки та ретроспективна звітність за три роки;
  відомості про реалізацію та споживачів продукції / послуг, конкурентів, територіальну диверсифікацію продажів на дату оцінки;
  маркетингові дослідження відповідного ринку тощо.

Для формулювання запитання, визначення більш конкретного переліку документальних матеріалів варто звернутися за консультацією до судового експерта, який має відповідну експертну кваліфікацію.

Замовити експертизу/дослідження:

Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності;

Код послуги

Найменування послуги

Експертогодина, грн. (без ПДВ) ПДВ Всього з ПДВ
 1500139 Проведення судової експертизи в цивільних, господарських, адміністративних справах, у виконавчому провадженні: експертиза у сфері інтелектуальної власності  378,64  75,73  454,37
 1500176 Проведення судової експертизи в кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника і законного представника (за клопотанням): експертиза у сфері інтелектуальної власності  378,64  75,73  454,37
 1500210 Проведення експертних досліджень, оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності на замовлення фізичних або юридичних осіб: дослідження у сфері інтелектуальної власності  378,64  75,73  454,37