Експертна спеціальність 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності»

Об’єкти дослідження:

 • первинні бухгалтерські документи;
 • реєстри бухгалтерського обліку;
 • документи фінансової звітності;
 • статистична звітність за відповідні періоди;
 • акти ревізій і контрольних перевірок;
 • роздруковані та завірені електронні документи;
 • організаційно-розпорядчі та планово-регулювальні документи, складені на підставі законодавчих та нормативних актів.

Завдання:

 • визначення документальної обґрунтованості розміру нестачі або надлишків товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, періоду і місця їх утворення;
 • визначення документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, зберігання, виготовлення, реалізації товарно-матеріальних цінностей, у тому числі грошових, основних засобів, надання послуг;
 • визначення документальної обґрунтованості відображення в обліку грошових коштів, цінних паперів;
 • визначення документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з нарахування та виплати заробітної плати, інших виплат;
 • установлення відповідності чинному законодавству відображення в податковому обліку доходів та витрат за фінансово-господарськими операціями, що підлягають оподаткуванню податком на прибуток;
 • визначення відповідності чинному законодавству відображення в податковому обліку податкових зобов’язань та податкового кредиту з податку на додану вартість. 

Рекомендації:
Не вважається доцільним призначення економічної експертизи, якщо для вирішення того чи іншого питання ініціатору достатньо оглянути і долучити до справи якісь бухгалтерські документи, допитати свідка, просто ознайомитися з відповідним нормативним документом.

Економічна експертиза не вирішує завдань:

 • відновлення обліку, проведення виїзних зустрічних перевірок, інвентаризації, контрольних обмірів обсягів виконаних робіт, ревізій суб’єктів підприємницької діяльності;
 • проведення рахункових робіт, де не потрібні спеціальні знання експерта-економіста, а саме: в постановці і веденню обліку,складанні фінансової та податкової звітності, оцінці фінансового стану суб’єкта підприємницької діяльності тощо;
 • установлення обґрунтованості, правильності складання і реальності виконання бізнес-планів суб’єктів підприємницької діяльності;
 • визначення ринкової вартості рухомого і нерухомого майна;
 • установлення за первинними бухгалтерськими документами окремих фактів, обставин, які для їх виявлення та визначення не вимагають спеціальних знань;
 • систематизація та впорядкування бухгалтерських і фінансових документів, вилучених в ході слідчих дій;
 • з’ясування інших обставин і фактів, що не входять в компетенцію експерта.

Усі необхідні для дослідження матеріали повинні подаватися на експертизу систематизованими і згрупованими за призначенням, в хронологічному порядку, а матеріали провадження – пронумерованими і підшитими, з описом.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
1) Чи підтверджується документально встановлена за актом інвентаризації від (зазначаються реквізити акта) нестача (надлишки) грошових коштів у касі на суму (зазначається сума) на підприємстві (указується назва установи, організації) за період (зазначити)?
2) Чи підтверджується документально нестача товарноматеріальних цінностей, встановлена за актом інвентаризації на підприємстві (зазначається назва організації), за період роботи (вказується період) матеріально відповідальної особи (зазначаються прізвище, ім’я, по батькові) у розмірі (указуються кількісні та вартісні показники)?
3) Чи підтверджується розмір безпідставно виплаченої та списаної по касі (зазначається назва підприємства) заробітної плати з урахуванням даних, наданих органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), та висновків почеркознавчої експертизи про те, що підписи в платіжних документах про одержання заробітної плати (номер відомості, період) учинені не особами, які в них зазначені?
4) Чи підтверджуються документально висновки перевірки (зазначаються реквізити акта перевірки) у частині, що стосується завищення обсягу і вартості виконаних робіт з урахуванням висновків інших видів експертиз?
5) Чи підтверджується документально необґрунтоване списання будівельних матеріалів, нарахування та виплата заробітної плати на завищений обсяг і вартість виконаних робіт (з урахуванням висновків інших видів експертиз)?
6) Чи підтверджується документально заявлений у позовних вимогах позивача (назва підприємства) розмір заборгованості за поставлені підприємству (назва) товарно-матеріальні цінності, виконані роботи (надані послуги) за договором (номер та дата договору) за період (зазначити період), у тому числі з урахуванням висновків інших видів експертиз?
7) Чи підтверджується документально зазначене в акті податкової інспекції (указуються реквізити акта) заниження об’єкта оподаткування (указується організація) за період (зазначається який) і донарахування до сплати податків та обов’язкових платежів до бюджету (указується яких)?
8) Чи відповідають визначені та задекларовані підприємством (назва) доходи за період (зазначається період) наданим первинним документам та вимогам Податкового кодексу України? 
9) Чи відповідають визначені та задекларовані витрати підприємством (назва) за період (зазначається період) наданим первинним документам та вимогам Податкового кодексу України? 
10) Чи підтверджуються документально витрати підприємства (назва) за період (зазначається період), що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг? 
11) Чи підтверджується документально та нормативно відображення
у податковому обліку підприємства (назва підприємства) нарахування амортизації за період (вказується період)?
12) Чи підтверджуються документально висновки акта державної податкової інспекції (номер, дата) про завищення підприємством (назва) заявленої суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість за період (указується період)?
13) Чи підтверджується документально встановлений за актом перевірки державної податкової інспекції фінансовий результат за операціями з цінними паперами і корпоративними правами (назва підприємства) за період (указується період) у розмірі (вказується сума)?
14) Чи підтверджується документально визначений об’єкт оподаткування з доходів, виплачених підприємством (назва підприємства) нерезиденту (назва) із джерелом його походження з України у періоді (вказується період)?
15) Чи підтверджується документально обґрунтованість застосування підприємством (назва) нульової ставки з податку на додану вартість за експортними операціями за контрактом (номер, дата)?
Подібні питання можуть бути поставлені за іншими видами податків та обов’язкових платежів.

Замовити експертизу/дослідження:

Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності

Код послуги 

Найменування послуги

Експертогодина, грн. (без ПДВ) ПДВ Всього з ПДВ
1500136 Проведення судової експертизи в цивільних, господарських, адміністративних справах, у виконавчому провадженні: експертиза економічні 378,64 75,73 454,37
1500173 Проведення судової експертизи в кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника і законного представника (за клопотанням): експертиза економічні 378,64 75,73 454,37
1500207 Проведення експертних досліджень, оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності на замовлення фізичних або юридичних осіб: дослідження економічні 378,64 75,73 454,37

Контакти

Наша адреса:

61191, м. Харків

Телефони:

Черговий: (057) 721-15-90
Сектор документ. забезпечення: (057) 721-15-47
Бухгалтерія: (057) 723-02-25

© 2024 Харківський НДЕКЦ МВС. All Rights Reserved.