Експертна спеціальність 10.5 «Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці»

Об’єкти дослідження: матеріальні та матеріалізовані джерела інформації, які досліджуються експертами у галузі безпеки життєдіяльності та охорони праці з метою встановлення фактичних даних про обставини справи (події), що належать до предмета
експертизи у галузі безпеки життєдіяльності та охорони праці: основним об’єктом експертизи є ті носії інформації, у яких містяться фактичні дані щодо предмета конкретної експертизи (події нещасного випадку тощо) – відповідні документи матеріалів справи, об’єкти дослідження та документи, надані в установленому порядку замовником експертного дослідження.

Завдання:

 • установлення причин та наслідків нещасного випадку, аварії;
 • установлення механізму нещасного випадку, аварії;
 • установлення відповідності дій певних осіб вимогам нормативно-технічних документів, що регламентують безпечний хід виконання робіт, тощо;
 • установлення причинно-наслідкового зв’язку між діями певних осіб та настанням нещасного випадку, аварії;
 • визначення кола осіб, діяльність (або бездіяльність) яких пов’язана з нещасним випадком;
 • установлення відповідності кваліфікації суб’єкта технологічного процесу характеру роботи, яка ним виконується;
 • установлення з технічної точки зору причинно-наслідкових зв’язків між діями (бездіяльністю) осіб та настанням події нещасного випадку, аварії тощо;
 • визначення відповідності фактичних умов праці на підприємстві нормативним вимогам охорони праці.

Рекомендації:
При дослідженні обставин настання нещасного випадку важливим етапом є встановлення механізму його настання. Тому для запобігання випадкового або навмисного змінення речової обстановки необхідно у максимально стислий строк унеможливити доступ сторонніх осіб до об’єктів, що знаходились на місці події. За відсутності такої можливості провести максимально докладне його фіксування за допомогою фото- та відеозйомки.

На дослідження слід надавати:

 • свідчення осіб, що були присутні під час нещасного випадку або мають відомості про обставини його настання;
 • дані про службу охорони праці на підприємстві (наказ про призначення відповідального за охорону праці, дані про структуру служби охорони праці і т.п.);
 • журнали фіксації інструктажів з питань охорони праці;
 • посадову інструкцію та інструкцію з техніки безпеки постраждалого та його безпосереднього керівника;
 • технологічну та проектну документацію на роботи, за яких стався нещасний випадок;
 • результати медичної експертизи потерпілого;
 • висновки роботи комісії підприємства з розслідування нещасного випадку;
 • висновки роботи компетентних органів з розслідування нещасного випадку, що досліджується.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
1) Чи відповідає конструкція механізму (обладнання, устаткування) вимогам правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?
2) Чи відповідає стан механізму (обладнання, устаткування) вимогам правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?
3) Чи відповідає устаткування, що досліджується, вимогам правил електробезпеки?
4) Чи у справному стані перебувають запобіжні механізми блокування устаткування (обладнання) від виникнення нештатних умов його функціонування?
5) Чи у відповідності з вимогами нормативних актів з питань охорони праці було введення в експлуатацію нового (або відремонтованого) устаткування?
6) Чи були забезпечені працівники необхідними засобами індивідуального та колективного захисту? Якщо так, то чи були ці засоби належним чином випробувані?
7) Яка причина нещасного випадку, аварії та які обставини її обумовили?
8) Невиконання яких вимог нормативних актів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності перебуває у причинному зв’язку з настанням події?
9) Дії (бездіяльність) яких осіб з технічної точки зору перебувають у причинному зв’язку з настанням події нещасного випадку (аварії тощо)?
10) Чи відповідає організація робіт на даній виробничій ділянці вимогам охорони праці?
11) Чи відповідають організація та проведення інструктажу конкретних працівників нормативним вимогам?
12) Чи відповідає порядок виконання робіт нормативно-технічним вимогам?
13) Які заходи безпеки повинні бути вжиті в конкретній ситуації?
14) Які види навчання з охорони праці повинні проходити працівники, що виконують конкретну роботу?
15) Чи належить конкретна робота до категорії робіт з підвищеною небезпекою?
16) Чи належить об’єкт (підприємство, виробнича ділянка) до об’єктів з підвищеною небезпекою?
17) Чи є певна машина, механізм, устаткування машиною, механізмом, устаткуванням підвищеної небезпеки?
18) На яку особу покладено забезпечення виконання тих чи інших правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?
19) Чи відповідають умови застосування конкретних речовин та матеріалів вимогам промислової санітарії?
20) Який клас небезпеки речовин, що застосовуються на підприємстві?
21) Чи створює дане технологічне устаткування шум або вібрацію, що перевищують допустимі норми?

Замовити експертизу/дослідження:

Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці; тел. (057) 721-23-39

Image
Image

Контакти

Наша адреса:

61191, м. Харків

Телефони:

Черговий: (057) 721-15-90
Сектор документ. забезпечення: (057) 721-15-47
Бухгалтерія: (057) 723-02-25

© 2023 Харківський НДЕКЦ МВС. All Rights Reserved.